Algemene informatie

Per 1 augustus 2006 is er een wijziging in de Wet op het Primair Onderwijs opgetreden ten aanzien van de tussenschoolse opvang. Deze wijziging houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het overblijven bij schoolbesturen is neergelegd. Reden voor schoolbesturen om onderzoek te doen naar een samenwerkingspartner.

De Stichting LPS-Breek4U

Om de organisatie van het overblijven vorm te geven, is er een onafhankelijke stichting opgericht zonder winstdoelstelling.

Wij zijn van mening dat overblijven een maatschappelijke activiteit is en daarom werken we tegen kostprijs. Op deze manier kunnen we de tussenschoolse opvang voor u als ouder betaalbaar houden. Wij streven ernaar om de ouderbijdrage voor vaste overblijvers zo laag mogelijk te houden. Ook de deelnemende scholen dragen bij in de kosten door inzet van het schoolbudget.

Stichting LPS-Breek4U heeft al met twaalf scholen in de gemeenten Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom een contract gesloten om samen te werken. Wij zijn op dit moment met nog meer scholen in gesprek en de verwachting is dat een aantal van hen ook zal aansluiten.

Stichting LPS-Breek4U heeft zich ten doel gesteld om op professionele- en pedagogisch verantwoorde wijze tussenschoolse opvang te regelen voor alle aangesloten scholen. Hierbij vormt het kind steeds het uitgangspunt. Als het kind veiligheid, geborgenheid en ontspanning ervaart, dan zal het met plezier overblijven en dat is wat wij nastreven.

Verantwoordelijkheden
De Stichting LPS-Breek4U sluit een contract met een basisschool en neemt daarmee een aantal verantwoordelijkheden op zich. In samenspraak met de schoolleiding zal de kwaliteit van de tussenschoolse opvang steeds worden bewaakt. Tevens is de Stichting verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en de samenstelling van de vrijwilligerspool. De Stichting voert de financiële administratie en int de ouderbijdragen. Ook dragen we zorg voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen en bewaken we de grens van de fiscaal vrijgestelde vergoeding voor vrijwilligers. Daar waar nodig zullen we u als ouder ook steeds op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen aangaande de TSO.

Een gezamenlijke visie op overblijven
Voor wat de tussenschoolse opvang betreft, houden wij rekening met het beleid van de school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde normen en waarden te maken krijgen als ze gewend zijn tijdens schooltijd, met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. Wij maken dan ook graag duidelijke afspraken over de omgang met kinderen en de invulling van hun vrije tijd tussen de middag.

De kinderen eerst
De praktische invulling van de lunchpauze kan per school verschillen en is afhankelijk van de wens van de school, het aantal kinderen dat overblijft, de beschikbare ruimten en de inzet van de coördinator. Er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken, waarna er tijd is om te spelen. Bij goed weer zal dit buiten plaatsvinden waar de kinderen gebruik kunnen maken van veelal speciaal voor de TSO aangeschaft spelmateriaal. Bij slecht weer wordt gezorgd voor voldoende en gevarieerd spelmateriaal voor binnen. Omdat de tussenschoolse opvang valt onder de vrije tijd van kinderen, vinden wij het belangrijk dat zij zelf kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Steeds zullen de TSO-vrijwilligers